Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Khuyến nghị từ chúng tôi

Tiền nạp ban đầu tối thiểu

Nạp tối thiểu

Khối lượng giao dịch tối thiểu

Tài khoản swap - free

Chênh lệch tối thiểu của các sản phẩm chính

EUR/USD

1.0

GBP/USD

1.6

AUD/USD

1.3

USD/JPY

1.2

XAU/USD

$0.2

USWTI

$0.04

Thiết lập Tài khoản

Hoa hồng cho Forex

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Hoa hồng cho Kim Loại

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Hoa hồng cho Chỉ số

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Hoa hồng cho Tiền điện tử

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Đòn bẩy

Đơn vị tiền tệ gốc

Tư vấn 1 – 1

Phân tích tài chính

Phí nạp

Tiền nạp ban đầu tối thiểu

Nạp tối thiểu

Khối lượng giao dịch tối thiểu

Tài khoản swap - free

Chênh lệch tối thiểu của các sản phẩm chính

EUR/USD

GBP/USD

AUD/USD

USD/JPY

XAU/USD

USWTI

Thiết lập Tài khoản

Hoa hồng cho Forex

USD

$6

AUD

$8.5

EUR

€5.5

GBP

£5

NZD

$9

CAD

$8

JPY

¥700

Hoa hồng cho Forex

USD

$6

AUD

$8.5

EUR

€5.5

GBP

£5

NZD

$9

CAD

$8

JPY

¥700

Hoa hồng cho Chỉ số

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Hoa hồng cho Tiền điện tử

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Đòn bẩy

Đơn vị tiền tệ gốc

Tư vấn 1 – 1

Phân tích tài chính

Phí nạp

Tiền nạp ban đầu tối thiểu

Nạp tối thiểu

Khối lượng giao dịch tối thiểu

Tài khoản swap - free

Chênh lệch tối thiểu của các sản phẩm chính

EUR/USD

0

GBP/USD

0

AUD/USD

0

USD/JPY

0

XAU/USD

$0.05

USWTI

$0.034

Thiết lập Tài khoản

Hoa hồng cho Forex

USD

$5

AUD

$7

EUR

€4.5

GBP

£4

NZD

$7.5

CAD

$7

JPY

¥600

Hoa hồng cho Kim Loại

USD

$5

AUD

$7

EUR

€4.5

GBP

£4

NZD

$7.5

CAD

$7

JPY

¥600

Hoa hồng cho Chỉ số

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Hoa hồng cho Tiền điện tử

USD

0

AUD

0

EUR

0

GBP

0

NZD

0

CAD

0

JPY

0

Đòn bẩy

Đơn vị tiền tệ gốc

Tư vấn 1 – 1

Phân tích tài chính

Phí nạp

*Hoa hồng dựa trên tiền tệ giao dịch cho một lệnh hoàn chỉnh